Ceporer Hóc Môn & Circle

Ceporer Hóc Môn & Circle

Written by  Truc Nguyen

1a Ceporer Hocmon - Circle

Giúp trẻ vượt qua mặc cảm để phát triển kiến thức, sức khoẻ, tinh thần và khi trưởng thành có nghề nghiệp ổn định để có thể hòa nhập tốt với cộng đồng. Xây dựng môi trường an toàn cho trẻ, ở đó có sự thương yêu và chăm sóc của người thân.

Bấm vào đây để tìm hiểu thêm về CEPORER Hóc Môn.