Bà NGUYỄN TRẦN HOÀNG ANH

Bà NGUYỄN TRẦN HOÀNG ANH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Giám đốc Hoạch định Chiến lược, The Purpose Group

 

Đọc thêm...


Bà LÂM QUỲNH ANH

Bà LÂM QUỲNH ANH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CỐ VẤN LUẬT PHÁP VÀ HÀNH CHÁNH

Đọc thêm...


Bà LÊ HÀ MỸ TRÂM

Bà LÊ HÀ MỸ TRÂM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - ĐỐI NGOẠI
Quản lý Marketing và Truyền thông, Công ty Samsung

 

Đọc thêm...