Bà CHRISTINA AMELN

Bà CHRISTINA AMELN

MEMBER
Cố vấn cấp cao CSR và sáng lập viên của Ameln & Co.

Đọc thêm...


Ông CAREY ZESIGER

Ông CAREY ZESIGER

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CỐ VẤN 
Giám đốc Phát triển, Global Standards
Cố vấn Tự doanh & CSR

Đọc thêm...


Bà DANA R. H. ĐOÀN

Bà DANA R. H. ĐOÀN

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CỐ VẤN - NGƯỜI SÁNG LẬP VÀ CỐ VẤN CHIẾN LƯỢC
Người sáng lập và Cố vấn chiến lược của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN
Thành viên Ban Tài trợ Dự án, Tổ chức Từ thiện Trẻ em Sài Gòn, Nhóm Hỗ trợ Những tổ chức khác

Đọc thêm...


Ông P. ELI ANGEL MAZUR

Ông P. ELI ANGEL MAZUR

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CỐ VẤN - CỐ VẤN LUẬT PHÁP
Luật sư, YKVN Lawyers

Đọc thêm...


Ông ĐOÀN MẠNH KHÂM

Ông ĐOÀN MẠNH KHÂM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CỐ VẤN - CỐ VẤN CHIẾN LƯỢC VÀ ĐỐI NGOẠI
Giám đốc Quản lý, Horizon Capital Group

Đọc thêm...


Giáo sư MARK SIDEL

Giáo sư MARK SIDEL

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CỐ VẤN - CỐ VẤN LUẬT PHÁP VÀ CHƯƠNG TRÌNH
Giáo sư Doyle-Bascom về Luật và Công vụ,
Cố vấn của trường Đại học Wisconsin-Madison, CIDA

Đọc thêm...


TS. LÊ THỊ BĂNG TÂM

TS. LÊ THỊ BĂNG TÂM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CỐ VẤN ĐỐI NGOẠI CHÍNH PHỦ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị của HD Bank

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước
Cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính
Tiến sĩ, Đại học Kinh tế Tài chính Saint Petersburg

 

Đọc thêm...


Giáo sư HÀ XUÂN TRỪNG

Giáo sư HÀ XUÂN TRỪNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CỐ VẤN - CỐ VẤN CHIẾN LƯỢC VÀ VẬN HÀNH
Cố vấn Chính sách và Phát triển Kinh doanh, Tập đoàn OPV
Thành viên Hội đồng Quản trị, Everest Education

Đọc thêm...