TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG TÂM LÝ – GIÁO DỤC VÌ NGƯỜI ĐIẾC