Ngày

June 11, 2021
Ngày Tư vấn tại LIN sẽ diễn ra vào mỗi thứ Sáu của tuần thứ ba hằng tháng. Mỗi tháng vào ngày thứ Sáu của tuần thứ ba, Trung tâm LIN sẽ mở có Ngày Tư vấn để hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho các tổ chức liên quan đến việc Phát triển tổ...