Ngày

June 18, 2021
Làn sóng Covid lần thứ tư đã và đang đem đến nhiều thử thách mới cho hầu hết các lĩnh vực trong xã hội. Đặc biệt, các cộng đồng yếu thế và bị lề hóa lại một lần nữa bị đặt vào tình thế khốn khó với vô vàn những nỗi lo về vật chất...