Ngày

December 9, 2021
Khi những kế hoạch chiến lược của LIN trong giai đoạn 2017-2020 dần đi đến những bước cuối cùng, chúng tôi – đội ngũ tại LIN cùng ban cố vấn đã có dịp để một lần nữa nhìn lại chặng đường đã qua, từ đó có những đề xuất, những phương án mới cho giai...