Ngày

November 21, 2022
Thật không dễ dàng khi phải dừng lại một cuộc hành trình mà chúng tôi đã gắn bó và luôn tin tưởng vào điểm đến của nó. Sau khi đã hoàn thành những nhiệm vụ và cam kết cuối cùng, khoảnh khắc mà chúng tôi không hề mong muốn rồi cũng đến: đó là lúc...