Bộ công cụ cho NPO

Quản Lý Nhân Sự

Bộ công cụ:  Quản lý nhân sự dành cho Tổ chức phi lợi nhuận

>>>Bấm vào đây để học trực tuyến bộ công cụ này!

>>>Bấm vào đây để học trực tuyến bộ công cụ này!

Dàn bài của bộ công cụ (vui lòng bấm vào các đường link màu xanh trong dàn bài để tải về tài liệu của bộ công cụ)

 1. Phần 1—Giới thiệu
  1. Bài 1—Chào mừng đến với Bộ công cụ Quản lý nhân sự
  2. Bài 2— Video: Thách thức liên quan đến Quản lý nhân sự của Tổ chức phi lợi nhuận (NPO)
  3. Bài 3—Quản lý nhân sự bao gồm những gì?
  4. Bài 4—Quan điểm và sự thật về Quản lý nhân sự
  5. Trắc nghiệm Phần 1
 2. Phần 2—Phân công người Quản lý nhân sự
  1. Bài 5—Trách nhiệm của Quản lý nhân sự
  2. Bài 6—Mô hình Quản lý nhân sự cho NPO nhỏ
  3. Trắc nghiệm Phần 2
  4. Bài tập Phần 2
 3. Phần 3—Sắp xếp nguồn nhân sự phù hợp nhu cầu tổ chức NPO
  1. Bài 7— Sắp xếp nguồn nhân sự phù hợp nhu cầu tổ chức NPO
  2. Bài 8—Chuẩn bị sơ đồ tổ chức
  3. Tài liệu tải về 3.1 – Mẫu Bảng phân bố nhân sự
  4. Trắc nghiệm Phần 3
  5. Bài tập Phần 3
 4. Phần 4—Bản mô tả công việc – Tại sao và Làm thế nào?
  1. Bài 9—Tại sao tổ chức của bạn cần bản mô tả công việc?
  2. Bài 10—Chuẩn bị và Sử dụng bản mô tả công việc
  3. Tài liệu tải về 4.1 – Bản mô tả công việc trợ lý hành chính
  4. Tài liệu tải về 4.2 – Mẫu bản mô tả công việc
  5. Trắc nghiệm Phần 4
  6. Bài tập Phần 4
 5. Phần 5—Lập bảng lương và chế độ cho nhân viên
  1. Bài 11 – Chế độ lương và phúc lợi cho nhân viên
  2. Trắc nghiệm Phần 5
 6. Phần 6 – Tuyển dụng nhân viên giỏi
  1. Bài 12 – Tại sao việc tuyển dụng rất quan trọng?
  2. Bài 13 – Quy trình tuyển dụng
  3. Tài liệu tải về 6.1 – Ví dụ thông báo tuyển dụng
  4. Tài liệu tải về 6.2. – Mẫu thông báo tuyển dụng
  5. Trắc nghiệm Phần 6
  6. Bài tập Phần 6
 7. Phần 7 – Sổ tay nhân viên
  1. Bài 14 – Sổ tay nhân viên
  2. Bài 15 – Nội dung sổ tay nhân viên
  3. Tải liệu tải về  7.1 – Những nội dung của sổ tay nhân viên
  4. Trắc nghiệm Phần 7
  5. Bài tập Phần 7
 8. Phần 8 – Định hướng hội nhập cho nhân viên mới vào tổ chức của bạn
  1. Bài 16 – Chương trình định hướng hội nhập cho nhân viên mới
  2. Trắc nghiệm Phần 8
  3. Bài tập Phần 8
 9. Phần 9 – Đánh giá hiệu quả công việc nhân viên
  1. Bài 17 – Tại sao đánh giá hiệu quả công việc nhân viên lại quan trọng?
  2. Bài 18 – Thực hiện việc đánh giá hiệu quả công việc như thế nào?
  3. Bài 19 – Cung cấp ý kiến phản hồi trong quá trình đánh giá hiệu quả công việc
  4. Tải liệu tải về 9.1 – Mẫu thông báo tuyển dụng
  5. Tải liệu tải về 9.2 – Mẫu đánh giá hiệu quả công việc
  6. Trắc nghiệm Phần 9
  7. Bài tập Phần 9
 10. Phần 10 – Hỗ trợ phát triển chuyên môn cho nhân viên
  1. Bài 20 – Hỗ trợ xây dựng và phát triển chuyên môn cho nhân viên
  2. Trắc nghiệm Phần 10
  3. Bài tập Phần 10
 11. Phần 11 – Môi trường làm việc đa dạng và không phân biêt đối xử
  1. Bài 21 – Tạo môi trường làm việc đa dạng
  2. Bài 22 – Tránh phân biệt đối xử tại nơi làm việc
  3. Trắc nghiệm Phần 11
 12. Phần 12 – Gắn kết và Tạo động lực nhân viên
  1. Bài 23 – Gắn kết và Tạo động lực nhân viên
  2. Trắc nghiệm Phần 12
  3. Bài tập Phần 12
 13. Phần 13 – Kết luận
  1. Bài 24— Chúc mừng bạn đã hoàn thành khóa học
  2. Tài liệu tải về: Công cụ tự đánh giá nguồn nhân sự
  3. Lượng giá khóa học
  4. Tài liệu tải về Phần 13: Toàn bộ bài giảng – Quản lý nhân sự

Quản Lý Tình Nguyện Viên

  •  

 

  • Dàn bài của bộ công cụ (vui lòng bấm vào các đường link màu xanh trong dàn bài để tải về tài liệu của bộ công cụ)

 

  • PHẦN 1: GIỚI THIỆU

    

    • Bài 1: Giới thiệu và Chào đón học viên

    

    • Bài 2: Tại sao Tình Nguyện Viên lại quan trọng

    

    • Bài 3: Thách thức trong quản lý tình nguyện viên

    

    • Bài 4: Các hợp phần trong việc Quản lý tình nguyện viên

    

    • Trắc nghiệm phần 1

    

    •  

     PHẦN 2: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TÌNH NGUYỆN VIÊN

 

 

 

 • PHẦN 4: GHI NHẬN TÌNH NGUYỆN VIÊN

   

   • Bài 14: Ghi nhận tình nguyện viên

   

   • Trắc nghiệm phần 4

   

   • Bài tập phần 4

   

 • PHẦN 5: NHÓM/CÂU LẠC BỘ TÌNH NGUYỆN

   

   • Bài 15: Chia sẻ của Nhóm/Câu lạc bộ tình nguyện

   

   • Bài 16: Nhóm/Câu lạc bộ tình nguyện

   

   • Trắc nghiệm phần 5

   

   • Bài tập phần 5

   

 • PHẦN 6: TỔNG KẾT

   • Bài 17: Chúc mừng hoàn thành khóa học

   

   • Công cụ tự đánh giá quản lý TNV

   

   • Lượng giá khóa học

   

Gây Quỹ

Bộ công cụ:  GÂY QUỸ dành cho Tổ chức phi lợi nhuận

>>>Bấm vào đây để học trực tuyến bộ công cụ này!

>>>Bấm vào đây để học trực tuyến bộ công cụ này!

Dàn bài của bộ công cụ (vui lòng bấm vào các đường link màu xanh trong dàn bài để tải về tài liệu của bộ công cụ)

 

PHẦN 1

  • Bài 1: Chào mừng bạn tham gia khóa học Gây quỹ cho tổ chức phi lợi nhuận!
  • Bài 2: Phỏng vấn NPO về những thách thức trong việc gây quỹ
  • Bài 3: Những ngộ nhận và sự thật về việc gây Quỹ
  • Trắc nghiệm phần 1

PHẦN 2

PHẦN 3

PHẦN 4

PHẦN 5

PHẦN 6

Kế Hoạch Chiến Lược

Bộ công cụ:  Lập kế hoạch chiến lược dành cho Tổ chức phi lợi nhuận

>>>Bấm vào đây để học trực tuyến bộ công cụ này!

 >>>Bấm vào đây để học trực tuyến bộ công cụ này!

Dàn bài của bộ công cụ (vui lòng bấm vào các đường link màu xanh trong dàn bài để tải về tài liệu của bộ công cụ):

 

Phần 1

Thông tin học viên

Bài 01: Chào mừng các bạn đến với nội dung lập kế hoạch chiến lược cho NPO!

Bài 02: Lập kế hoạch chiến lược là gì? Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch chiến lược?

Bài 03: Phỏng vấn NPO về kinh nghiệm xây dựng kế hoạch chiến lược

Bài 04: Ngộ nhận và Sự thật về lập kế hoạch chiến lược

Trắc nghiệm phần 1

Phần 2

Bài 05: Quyết định khung thời gian và xây dựng nhóm lập kế hoạch chiến lược

Bài 06: Thu nhận ý kiến của đối tác

Tài liệu tải về:

6.1. Một số cách thức thu thập ý kiến đối tác

6.2. Mẫu bảng điều tra mức độ hài lòng

6.3. Bảng điều tra thường niên của LIN

Bài 07: Công tác lãnh đạo và điều phối quy trình lập kế hoạch chiến lược

Tài liệu tải về: Bộ công cụ dành cho người điều phối

Bài 08: Phỏng vấn NPO về các bước thực hiện xây dựng kế hoạch chiến lược

Trắc nghiệm phần 2

Bài tập phần 2

Phần 3

Bài 09: Tổng quan về quy trình lập kế hoạch chiến lược

Bài 10: Xây dựng tuyên bố về tầm nhìn

Tài liệu tải về: Lời khuyên khi xây dựng tuyên bố tầm nhìn

Bài 11: Xây dựng tuyên bố sứ mệnh

Tài liệu tải về: Lời khuyên khi xây dựng tuyên bố sứ mệnh

Bài 12: Xây dựng chiến lược

Bài 13: Sử dụng công cụ phân tích SWOT để xác định các chiến lược phù hợp

Bài 14: Xây dựng các mục tiêu SMARTS

Bài 15: Tập hợp các cấu phần của bản kế hoạch chiến lược

Tài liệu tải về: Sắp xếp tài liệu kế hoạch chiến lược

Bài 16: Khung Logic

Tài liệu tải về: Xây dựng khung logic

Bài 17: Phỏng vấn NPO về kinh nghiệm cụ thể trong việc xây dựng kế hoạch chiến lược

Tài liệu tải về Phần 3

Trắc nghiệm phần 3

Bài tập phần 3

Phần 4

Bài 18: Triển khai kế hoạch chiến lược

Bài 19: Rà soát và điều chỉnh bản kế hoạch chiến lược

Trắc nghiệm phần 4

Phần 5

Bài 20: Phỏng vấn NPO về kinh nghiệm triển khai kế hoạch chiến lược của tổ chức đã xây dựng

Tài liệu tải về: Công cụ tự đánh giá lập kế hoạch chiến lược

Phần 6

Bài 21: Xin chúc mừng! Các bạn đã hoàn tất bộ công cụ lập kế hoạch chiến lược!

Lượng giá khóa học

Tải về: Bài giảng – Lập kế hoạch chiến lược

Kế Hoạch Hành Động

Bộ công cụ:  Lập kế hoạch hành động dành cho Tổ chức phi lợi nhuận

>>>Bấm vào đây để học trực tuyến bộ công cụ này!

>>>Bấm vào đây để học trực tuyến bộ công cụ này!

Dàn bài của bộ công cụ (vui lòng bấm vào các đường link màu xanh trong dàn bài để tải về tài liệu của bộ công cụ):

 

PHẦN 1

Thông tin học viên

Bài 1: Chào mừng các bạn đến với nội dung lập kế hoạch hành động cho NPO!

Bài 2: Lập kế hoạch hành động là gì? Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch hành động?

Bài 3: Phỏng vấn

Bài 4: Ngộ nhận – Sự thật về lập kế hoạch hành động

Bài trắc nghiệm Phần 1

 

PHẦN 2

Bài 5: Chuẩn bị cho việc lập kế hoạch hành động

Bài 6: Tổng quan quy trình lập kế hoạch hành động

Bài 7: Xác định các hạng mục hành động cần tiến hành.

=> Tài liệu tải về:

7.1. Ví dụ Danh sách hạng mục hành động. 

7.2. Mẫu Danh sách hạng mục hành động.

Bài 8: Đảm bảo tính đo lường của hạng mục hành động.

=> Tài liệu tải về:

8.1. Ví dụ một số hạng mục đo lường được.

8.2. Mẫu một số hạng mục đo lường được.

Bài 9: Xác định các nhiệm vụ cho từng hạng mục hành động.

=> Tài liệu tải về:

9.1. Ví dụ về việc xây dựng nhiệm vụ. 

9.2. Mẫu xây dựng nhiệm vụ.

Bài 10: Thời gian và công việc => Tài liệu tải về:

10.1. Ví dụ biểu đồ Phân bổ nguồn lực. 

10.2. Mẫu biểu đồ phân bổ nguồn lực.

Bài 11: Biểu đồ Gantt

Bài 12: Tập hợp các cấu phần của bản kế hoạch hành động.

Bài trắc nghiệm Phần 2

Bài tập phần 2

 

PHẦN 3

Bài 13: Thúc đẩy sự tham gia của nhân viên với bản Kế hoạch hành động.

Bài 13-plus: Phỏng vấn

Bài 14: Giám sát việc triển khai bản kế hoạch hành động

=> Tài liệu tải về:

14.1. Báo cáo tiến độ triển khai bản kế hoạch hành động.

Bài trắc nghiệm Phần 3

Bài tập phần 3

 

PHẦN 4

Bài 15: Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất bộ công cụ lập kế hoạch hành động rồi!

=> Tài liệu tải về: Công cụ tự đánh giá quy trình lập kế hoạch hành động.

Toàn bộ bài giảng: Bài giảng – Lập kế hoạch hành động

Lượng giá cuối khóa học.

Quản Lý Tài Chính

Bộ công cụ:  Quản lý Tài chính dành cho Tổ chức phi lợi nhuận

>>>Bấm vào đây để học trực tuyến bộ công cụ này!

>>>Bấm vào đây để học trực tuyến bộ công cụ này!

 

Dàn bài của bộ công cụ (vui lòng bấm vào các đường link màu xanh trong dàn bài để tải về tài liệu của bộ công cụ):

 

Phần 1:

Bài 1—Chào mừng bạn tham gia khóa học Quản lý tài chính cho tổ chức phi lợi nhuận (NPO).

Những khái niệm quan trọng và Tài liệu tham khảo

Bài 2—Quản lý tài chính là gì? Tầm quan trọng của việc quản lý tài chính?

Bài 3—Video: Phỏng vấn NPO về kinh nghiệm quản lý tài chính.

Bài 4—Ngộ nhận và Sự thật về quản lý tài chính.

Trắc nghiệm Phần 1.

Phần 2:

Bài 5—Tổng quan về chức năng quản lý tài chính.

Bài 6—Lập ngân sách Phần 1_Ngân sách đơn giản.

=> Tài liệu tải về:

 6.1 Ví dụ ngân sách đơn giản.

6.2 Mẫu ngân sách đơn giản.

Bài 7—Lập ngân sách Phần 2_Ngân sách chương trình, Số lượng tài trợ hạn chế và Quỹ dự phòng.

=> Tài liệu tải về:

 7.1 Ví dụ ngân sách chương trình.

7.2 Mẫu ngân sách chương trình.

Bài 8—Sổ sách kế toán

Trắc nghiệm Phần 2.

Bài tập Phần 2.

Phần 3:

Bài 09—Giới thiệu về Báo cáo Tài chính.

Bài 10—Phương pháp theo dõi và quản lý dòng tiền.

Bài 11—Báo cáo thu nhập.

=> Tài liệu tải về: 

 11.1 Ví dụ về báo cáo thu nhập.

11.2 Mẫu báo cáo thu nhập.

Bài 12—Phân tích dòng tiền.

=> Tài liệu tải về:

 12.1 Ví dụ về bảng phân tích dòng tiền.

12.2 Mẫu bảng phân tích dòng tiền.

Bài 13—Các báo cáo tài chính khác.

Bài 14—Kiểm toán.

=> Tài liệu tải về:

 14.1 Quyết định về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

14.2 Thông tư về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Bài 15—Kiểm soát tài chính.

=> Tài liệu tải về:

 15.1 Mẫu thỏa thuận tài khoản tiền mặt.

15.2 Hướng dẫn thỏa thuận tiền mặt.

Trắc nghiệm Phần 3.

Bài tập Phần 3.

Phần 4

Bài 16—Trách nhiệm quản lý tài chính.

Bài 17—Quản lý tài chính thông minh.

=> Tài liệu tải về: 17.1 Công cụ đánh giá các lĩnh vực tài cốt lõi của chính phi lợi nhuận.

Trắc nghiệm Phần 4.

Bài tập Phần 4

Phần 5

Bài 18—Chúc mừng!

=> Tài liệu tải về: Công cụ tự đánh giá quy trình quản lý tài chính.

Lượng giá khóa học.

=> Tài liệu tải về: Bài giảng – Quản lý tài chính

Đánh giá chương trình

Bộ công cụ:  Đánh giá chương trình dành cho Tổ chức phi lợi nhuận

>>>Bấm vào đây để học trực tuyến bộ công cụ này!

>>>Bấm vào đây để học trực tuyến bộ công cụ này!

Dàn bài của bộ công cụ (vui lòng bấm vào các đường link màu xanh trong dàn bài để tải về tài liệu của bộ công cụ):

 

Phần 1—Giới thiệu về Đánh giá Chương trình

Bài 1–Chào mừng đến với Bộ công cụ

Bài 2–Khái niệm và tầm quan trọng của Đánh giá chương trình

Bài 3–Video phỏng vấn đại diện của Tổ chức PLN

Bài 4–Những Ngộ nhận và Sự thật về Đánh giá chương trình

Trắc nghiệm Phần 1

Phần 2—Lên kế hoạch đánh giá chương trình

Bài 5–Ba câu hỏi bắt đầu

Bài 6–Đánh giá quá trình và Đánh giá kết quả

Bài 7–Những thuật ngữ quan trọng trong Đánh giá chương

Bài 8–Sử dụng Khung logic để thiết kế kế hoạch Đánh giá chương trình

=> Tài liệu tải về:

8.1. Ví dụ Khung logic (Logframe).

8.2. Mẫu Khung logic (Logframe).

Bài 9–Đo lường định lượng và Đo lường định tính

=> Tài liệu tải về 9.1. Các kỹ thuật đo lường trong Đánh giá chương trình.

Bài 10-Kết hợp phản hồi của các đối tác vào việc đánh giá

Bài 11-Những lời khuyên khi lên kế hoạch đánh giá

Trắc nghiệm Phần 2

Bài tập Phần 2

Phần 3—Thực hiện Đánh giá chính thức và Giám sát & Đánh giá thường xuyên

Bài 12-Giới thiệu Phần 3

Bài 13-Tiến hành Đánh giá chương trình chính thức

=> Tài liệu tải về: 13.1. Mẫu Kế hoạnh hành động đánh giá.

Bài 14-Viết Báo cáo đánh giá.

=> Tài liệu tải về: 14.1. Gợi ý dàn bài cho Báo cáo Đánh giá chính thức.

Bài 15-Sử dụng các Kết quả đánh giá

=> Tài liệu tải về: 15.1. Sử dụng Kết quả đánh giá để cải thiện Chương trình.

Bài 16-Giám sát và đánh giá thường xuyên

Trắc nghiệm Phần 3

Bài tập Phần 3

Phần 4—Tổng kết

Bài 17-Chúc mừng

=> Tài liệu tải về: Công cụ tự đánh giá công tác đánh giá chương trình.

Lượng giá bộ công cụ

=> Tài liệu tải về: Toàn bộ bài giảng – Đánh giá Chương trình

Quản trị

Bộ công cụ:  Quản trị dành cho Tổ chức phi lợi nhuận

>>>Bấm vào đây để học trực tuyến bộ công cụ này!

>>>Bấm vào đây để học trực tuyến bộ công cụ này!

Dàn bài của bộ công cụ (vui lòng bấm vào các đường link màu xanh trong dàn bài để tải về tài liệu của bộ công cụ):

 

Phần 1—Giới thiệu về công tác quản trị

Bài 1—Giới thiệu về Bộ công cụ Quản trị

Bài 2—Quản trị là gì và tại sao công tác này lại quan trọng?

Bài 3—Video phỏng vấn đại diện của tổ chức phi lợi nhuận

Bài 4—Những Ngộ nhận và Sự thật về công tác quản trị

Trắc nghiệm Phần 1

 

Phần 2—Tuân thủ pháp luật

Bài 5—Đăng ký Tổ chức phi lợi nhuận

Tài liệu tải về, mời bạn bấm vào link sau đây:

 1. “Các tổ chức từ thiện tại Việt Nam” – Russin & Vechi
 2. “Các hoạt động gây quỹ của các Tổ chức phi lợi nhuận theo pháp luật Việt Nam” – YKVN

Bài 6—Quy định pháp luật dành cho tổ chức phi lợi nhuận

Tài liệu tải về, mời bạn bấm vào link sau đây:

 1. Danh sách văn bản pháp luật Việt Nam liên quan đến tổ chức phi lợi nhuận

Trắc nghiệm Phần 2

Phần 3—Vai trò của cán bộ quản lý và Hội đồng quản trị

Bài 7—Giám đốc điều hành

Tài liệu tải về, mời bạn bấm vào link sau đây:

 1. Mô tả công việc của Giám đốc điều hành tại Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Cộng Đồng LIN

Bài 8—Vai trò của Quản lý cấp cao trong Quản trị

Tài liệu tải về, mời bạn bấm vào link sau đây:

 1. Vai trò của các cán bộ quản lý cấp cao trong công tác quản trị
 2. Mẫu sơ đồ tổ chức
 3. Mẫu chính sách phân quyền

Bài 9—Vai trò của Hội đồng quản trị trong công tác quản trị

Tài liệu tải về, mời bạn bấm vào link sau đây:

 1. Các chức năng chính của Hội đồng quản trị
 2. Năm câu hỏi mọi thành viên Hội đồng quản trị nên đưa ra
 3. Vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị

Bài 10—So sánh vai trò của Giám đốc điều hành và Hội đồng quản trị

Trắc nghiệm Phần 3

 

Phần  4—Các hình thức tự điều chỉnh khác

Bài 11—Điều lệ và Bộ quy tắc

Tài liệu tải về, mời bạn bấm vào link sau đây:

 1. Bộ quy tắc mẫu

Bài 12—Chính sách

Bài 13—Bộ quy tắc Quản trị và Ứng xử tốt

Tài liệu tải về, mời bạn bấm vào link sau đây:

 1. Các nguyên tắc Quản trị tốt và Hoạt động có đạo đức

Trắc nghiệm Phần 4

 

Phần 5—Thành lập Hội đồng quản trị hay Hội đồng cố vấn

Bài 14—Lợi ích của Hội đồng quản trị

Bài 15—Quy mô, cơ cấu và thành phần của Hội đồng quản trị

Bài 16—Trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị

Tài liệu tải về, mời bạn bấm vào link sau đây:

 1. Trách nhiệm của cá nhân các thành viên trong Hội đồng quản trị

Bài 17—Bản mô tả công việc của thành viên Hội đồng quản trị

Tài liệu tải về, mời bạn bấm vào link sau đây:

 1. Mẫu bản mô tả công việc của Thành viên Hội đồng quản trị
 2. Nhiệm vụ của các cán bộ Hội đồng quản trị
 3. Nhiệm vụ của các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị

Bài 18—Tuyển dụng thành viên Hội đồng quản trị

Tài liệu tải về, mời bạn bấm vào link sau đây:

 1. Bảng thông tin về thành viên Hội đồng quản trị
 2. Các câu hỏi phỏng vấn dành cho ứng viên Hội đồng quản trị

Bài 19—Các cuộc họp Hội đồng quản trị hiệu quả

Tài liệu tải về, mời bạn bấm vào link sau đây:

 1. Mẫu chương trình họp Hội đồng quản trị

Bài 20—Hội đồng cố vấn

Trắc nghiệm Phần 5

 

Phần 6—Kết luận

Bài 21—Xin chúc mừng

Công cụ tự đánh giá công tác quản trị của tổ chức phi lợi nhuận

Tải về: Công cụ tự đánh giá công tác quản trị của tổ chức phi lợi nhuận.

Lượng giá khóa học

Toàn bộ bài giảng:

Để xem lại toàn bộ bài giảng của khóa học này (file Word), mời bạn bấm vào link sau đây:

Bài giảng – Quản trị dành cho tổ chức phi lợi nhuận

Truyền Thông

Bộ công cụ:  Truyền thông dành cho Tổ chức phi lợi nhuận

>>>Bấm vào đây để học trực tuyến bộ công cụ này!

 

>>>Bấm vào đây để học trực tuyến bộ công cụ này!

Dàn bài của bộ công cụ (vui lòng bấm vào các đường link màu xanh trong dàn bài để tải về tài liệu của bộ công cụ):

 

Phần 1—Giới thiệu về công tác truyền thông đối ngoại

Bài 1—Giới thiệu về Bộ công cụ Truyền thông đối ngoại

Bài 2—Tại sao truyền thông đối ngoại lại quan trọng?

Bài 3—Video phỏng vấn đại diện của tổ chức phi lợi nhuận

Bài 4—Những Ngộ nhận và Sự thật về truyền thông đối ngoại

Trắc nghiệm Phần 1

 

Phần 2—Những yếu tố cơ bản trong truyền thông đối ngoại

Bài 5—Tuyên ngôn truyền thông

 1. Tài liệu tải về:
 1. Ví dụ về Tuyên ngôn truyền thông
 2. Mẫu Tuyên ngôn truyền thông

Bài 6— Những câu hỏi cơ bản: Ai, Cái gì và Như thế nào

Bài 7—Xác định “các đối tượng” của tổ chức

 1. Tài liệu tải về:
 1. Ví dụ về Bảng hướng dẫn xác định đối tượng
 2. Mẫu Bảng hướng dẫn xác định đối tượng

Bài 8—Phát triển thông điệp của tổ chức phi lợi nhuận

 1. Tài liệu tải về:
 1. Ví dụ về Bảng phát triển thông điệp
 2. Mẫu bảng phát triển thông điệp

Bài 9—Kênh truyền thông & Lựa chọn thời điểm

 1. Tài liệu tải về:
 1. Ví dụ về Bảng hướng dẫn kênh truyền thông
 2. Mẫu Bản hướng dẫn kênh truyền thông
 3. Phân tích chiến lược truyền thông

Bài 10—Soạn thảo kế hoạch truyền thông

 1. Tài liệu tải về:
 1. Ví dụ về Bản kế hoạch truyền thông
 2. Mẫu kế hoạch truyền thông
 3. Ví dụ về Lịch truyền thông
 4. Mẫu Lịch truyền thông
 5. Ví dụ về Biểu đồ GANTT cho kế hoạch truyền thông
 6. Mẫu biểu đồ GANTT cho kế hoạch truyền thông

Trắc nghiệm Phần 2

Bài tập Phần 2

Tải về: Bài tập và hướng dẫn nộp phần 2.

Phần 3—Truyền thông dựa trên Internet

Bài 11— Giới thiệu về Truyền thông dựa trên Internet

 1. Tài liệu tải về:
 1. Ví dụ về các hình thức truyền thông dựa trên Internet được sử dụng bởi các NPO Việt Nam

Bài 12—Trang web

Bài 13—Blog

Bài 14—Email

 1. Tài liệu tải về:
 1. Quy tắc sử dụng email

Bài 15—Truyền thông xã hội

 1. Tài liệu tải về:
 1. Sự khác nhau giữa Trang web và Fanpage

Bài 16—Video

Trắc nghiệm Phần 3

Bài tập Phần 3

Tải về: Bài tập và hướng dẫn nộp phần 3.

 

Phần  4—Hình thức truyền thông hiệu quả

Bài 17—Kể chuyện để tăng hiệu quả truyền thông

Bài 18—Quan hệ truyền thông

 1. Tài liệu tải về:
 1. Mẫu Cơ sở dữ liệu các cơ quan truyền thông
 2. Thành tố cấu thành nên thông cáo báo chí
 3. Cách viết thông cáo báo chí
 4. Lời khuyên khi tham gia phỏng vấn với cơ quan truyền thông
 5. Làm thế nào để các chuyên gia của tổ chức xuất hiện trong các bản tin
 6. Hoạt động truyền thông trong tình trạng ‘khủng hoảng’
 7. Chính sách xây dựng quan hệ truyền thông

Bài 19—Hệ thống Quản lý quan hệ đối tác (CRM)

 1. Tài liệu tải về:
 1. Mẫu Cơ sở dữ liệu đối tác

Trắc nghiệm Phần 4

Bài tập Phần 4

Tải về: Bài tập và hướng dẫn nộp phần 4.

 

Phần 5—Kết luận

Bài 20—Xin chúc mừng

Công cụ tự đánh giá công tác quản trị của tổ chức phi lợi nhuận

Tải về: Bảng tự đánh giá-Hoạt động truyền thông đối ngoại.

Lượng giá khóa học

Bấm vào đây để hoàn thành phần lượng giá.

Toàn bộ bài giảng

Để xem lại toàn bộ bài giảng của khóa học này (file Word), mời bạn bấm vào link sau đây:

Bài giảng – Truyền thông dành cho tổ chức phi lợi nhuận

Related Posts