Chương Trình

Cửa hàng Cơ Hội Thứ Hai Từ tháng 11/2014, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN chính thức chuyển giao mô hình Cửa hàng Cơ Hội Thứ Hai cho các tổ chức phi lợi nhuận có nhu cầu áp dụng mô hình này. Kể từ nay, cửa hàng Cơ Hội Thứ Hai của...
1
“Một sự thật đáng lo ngại là sự phát triển của kinh tế đi cùng với sự phân hoá trong xã hội. Điều kiện sống của những nhóm xã hội dễ bị tổn thương không được cải thiện, mà dường như còn trở nên cùng cực hơn do sự huỷ hoại của môi trường sống....
1 7 8 9