Đội Ngũ Tại LIN

Lợi ích của cộng đồng luôn được đặt trước hết và trên hết

VĂN PHÒNG LIN
BAN GIÁM ĐỐC
BAN CỐ VẤN

Lâm Ngọc Thảo

Giám Đốc Điều Hành

Phạm Truờng Sơn

Phó GĐ & GĐ Quan Hệ Hợp Tác Phi Lợi Nhuận

Hoàng Thị Mỹ Linh

Điều Phối Viên Dịch Vụ Phi lợi nhuận

Chử Mỹ Thuỳ Linh

Quản Lý Chương Trình

Nguyễn Bích Loan

Quản Lý Chất Lượng Chương Trình

Lê Thị Mộng Quỳnh

Trợ Lý Chương Trình

Nguyễn Khánh Trang

Điều Phối Viên Văn Phòng & Nhân Sự

Lê Trình Minh Tuấn

Trưởng Bộ Phận Đối Tác Doanh Nghiệp

Trần Đỗ Phương Uyên

Điều Phối Viên Chương Trình

Lâm Quỳnh Anh

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Đình Thiên Ân

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Đức Thùy Anh

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Lan Anh

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Mai Hân

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Carey Zesiger

Ban Cố Vấn

Betsye Moon Park

Ban Cố Vấn

Dana R. H. Doan

Ban Cố Vấn

Đoàn Mạnh Khâm

Ban Cố Vấn

Mark Sidel

Ban Cố Vấn

Hà Xuân Trừng

Ban Cố Vấn
VĂN PHÒNG LIN
BAN GIÁM ĐỐC
BAN CỐ VẤN