Hợp Tác Đa Phương

Bằng cách xây dựng các mối quan hệ đa phương dựa trên lòng tin, chúng tôi kết nối các bên để cùng nhau hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau vì những tác động xã hội lâu bền

Hội Nghị Đa Phương Thường Niên

Hội Nghị Đa Phương Thường Niên là nền tảng độc nhất do LIN kiến tạo nhằm đào sâu hiểu biết chung về phát triển cộng đồng một cách bền vững và hợp tác một cách chiến lược để giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường, từ đó tạo nên những tác động hướng đến một cộng đồng bền vững hơn.

Rút Ngắn Khoảng Cách

Quỹ hướng đến việc kết nối nguồn lực địa phương nhằm hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận giải quyết những vấn đề cấp thiết. Thông qua việc kết nối những cá nhân có chung mối quan tâm, những nguồn lực sẵn có và cùng góp sức vào các dự án hướng đến giải quyết các vấn đề địa phương, Rút Ngắn Khoảng Cách giúp việc đóng góp của các cá nhân cho cộng đồng được dễ dàng, có giá trị cao, và chiến lược hơn.

Quỹ cộng đồng Ứng phó Đại dịch COVID-19

Thông qua hoạt động gây quỹ cộng đồng, kết nối các NPO và Tình nguyện viên cũng như chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với Covid19, chúng tôi cung cấp các hỗ trợ tài chính và phi tài chính cho các tổ chức địa phương đang gặp khó khăn nhằm giúp họ tiếp tục vững bước trên hành trình cống hiến vì cộng đồng.