Hợp Tác Đa Phương

Bằng cách xây dựng các mối quan hệ đa phương dựa trên lòng tin, chúng tôi kết nối các bên để cùng nhau hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau vì những tác động xã hội lâu bền

Hội Nghị Đa Phương Thường Niên

Hội Nghị Đa Phương Thường Niên là nền tảng độc nhất do LIN kiến tạo nhằm đào sâu hiểu biết chung về phát triển cộng đồng một cách bền vững và hợp tác một cách chiến lược để giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường, từ đó tạo nên những tác động hướng đến một cộng đồng bền vững hơn.

Rút Ngắn Khoảng Cách

Hướng đến việc kết nối nguồn lực tại chỗ nhằm hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận địa phương giải quyết những vấn đề cấp bách nhất. Thông qua việc kết nối người dân có chung tầm nhìn, kết nối nguồn lực sẵn có và cũng như cùng nhau góp sức vào các dự án hướng đến giải quyết các vấn đề địa phương, đây là một Quỹ cộng đồng nhằm hỗ trợ người dân tham gia dễ dàng hơn vào các hoạt động thiện nguyện có chiến lược.

Quỹ cộng đồng Ứng phó Đại dịch COVID-19

Thông qua hoạt động gây quỹ cộng đồng, kết nối các NPO và Tình nguyện viên cũng như chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với Covid19, chúng tôi cung cấp các hỗ trợ tài chính và phi tài chính cho các tổ chức địa phương đang gặp khó khăn nhằm giúp họ tiếp tục vững bước trên hành trình cống hiến vì cộng đồng.