Kế hoạch Chiến lược 2021 – 2025

Giai đoạn Kế hoạch Chiến lược năm 2017-2020 kết thúc là cơ hội cho đội ngũ LIN cùng các thành viên Hội đồng quản trị và đối tác nhìn lại các kết quả đạt được trong quá khứ, cũng như xây dựng lộ trình phát triển mới cho tương lai. Quá trình kiểm tra, bàn thảo và thu thập ý kiến của giai đoạn thực hiện trước đã cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm từ thất bại lẫn thành công để từ đó giúp chúng tôi có cơ sở để quyết định hướng đi tiếp theo cho Kế hoạch Chiến lược Giai đoạn 20121-2025.

Trong tài liệu quan trọng này, bạn sẽ nhận thấy một sự đổi mới trong tầm nhìn và sứ mệnh của LIN. Bên cạnh đó, lần đầu tiên, tài liệu cũng giới thiệu Lý thuyết Thay đổi của LIN, dữ liệu này sẽ hỗ trợ quá trình cung cấp dịch vụ và thực hiện các chương trình, đồng thời là công cụ giúp LIN mô tả tốt nhất đến các đối tác của chúng tôi mục tiêu mà tổ chức LIN theo đuổi. Ngoài ra, tâì liệu sẽ cho bạn cái nhìn rõ hơn về 4 nhóm mục tiêu chiến lược thể hiện qua 4 nhóm kết quả chính cho LIN trong 5 năm tới.

Related Posts