Kế hoạch chiến lược của LIN giai đoạn 2021 – 2025

Khi những kế hoạch chiến lược của LIN trong giai đoạn 2017-2020 dần đi đến những bước cuối cùng, chúng tôi – đội ngũ tại LIN cùng ban cố vấn đã có dịp để một lần nữa nhìn lại chặng đường đã qua, từ đó có những đề xuất, những phương án mới cho giai đoạn tiếp theo.Quá trình tổng kết, thảo luận và lấy ý kiến từ kế hoạch chiến lược của giai đoạn 2017-2020 đã cho phép chúng tôi nhìn nhận những thất bại và thành công để từ đó có thể đề ra một kế hoạch chiến lược khả thi và phù hợp cho giai đoạn 2021-2025.
Bản kế hoạch quan trọng này cho thấy một cách rõ ràng sự thay đổi về tầm nhìn và sứ mệnh của LIN. Ngoài ra, Lý thuyết về Sự Thay đổi lần đầu tiên được xây dựng và phát triển để hỗ trợ việc cung cấp các chương trình và dịch vụ tại LIN, cũng như để các bên liên quan có một cái nhìn nhất quán trong mục tiêu mà LIN đang hướng tới.
Đồng thời, bốn nhóm Mục tiêu chính mà LIN đang hướng tới sẽ đại diện cho kế hoạch chiến lược của LIN trong 5 năm tới. Nội dung chi tiết bạn có thể theo dõi dưới đây.

Related Posts