Ngày tư vấn tại LIN

Ngày Tư vấn tại LIN sẽ diễn ra vào mỗi thứ Sáu của tuần thứ ba hằng tháng.

Mỗi tháng vào ngày thứ Sáu của tuần thứ ba, Trung tâm LIN sẽ mở có Ngày Tư vấn để hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho các tổ chức liên quan đến việc Phát triển tổ chức. Một số chủ đề bao gồm:

  1. Thành lập tổ chức tại TP.HCM: kinh nghiệm từ luật pháp đến thực tiễn;
  2. Gây quỹ và chiến lược gây quỹ phi lợi nhuận;
  3. Quản lý và quản trị tổ chức: quản lý tài chính, quản lý nhân sự – tình nguyện viên, các loại quy trình tổ chức;
  4. Kế hoạch chiến lược của tổ chức;
  5. Kết nối mạng lưới làm việc và mạng lưới đối tác hỗ trợ tổ chức.
  6. Thành lập và điều hành Hội đồng quản trị tổ chức.

Mỗi ca tư vấn sẽ kéo dài 1 tiếng đồng hồ.

Vui lòng đăng ký thời gian và nội dung cần tư vấn cho LIN tại email npo@linvn.org.

Related Posts