Chử Mỹ Thuỳ Linh

Trưởng bộ phận Chương Trình và Đối Tác Phi Lợi Nhuận

từ tháng 10.2018

Giới Thiệu Chung

Linh hiện đang chịu trách nhiệm trong việc quản lý kế hoạch, quy trình, đánh giá và báo cáo của các chương trình cộng đồng. Cô có nhiều kinh nghiệm trong quản lý dự án, cấu trúc cơ sở dữ liệu và hệ thống góp phần hỗ trợ việc triển khai các dự án.

Linh bắt đầu làm việc với các tổ chức phi lợi nhuận từ năm 2014 về các nền tảng trực tuyến và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, cô cũng từng có kinh nghiệm trong việc triển khai các chương trình giáo dục bền vững khi làm việc tại Bộ phận CSR, và trong việc quản lý các dự án âm nhạc và biểu diễn nghệ thuật để mang lại một nền giáo dục chất lượng cao cho tất cả trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh.