Dana R. H. Doan

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CỐ VẤN – NGƯỜI SÁNG LẬP VÀ CỐ VẤN CHIẾN LƯỢC
Thành viên Ban Tài trợ Dự án, Tổ chức Từ thiện Trẻ em Sài Gòn, Nhóm Hỗ trợ Những tổ chức khác

Ban Cố Vấn

Giới Thiệu Chung

Dana là nghiên cứu sinh trong các nghiên cứu về thiện nguyện tại trường Lilly Family of Philanthropy, trong đó có một phần nhỏ về phân tích chính sách tại Trường Paul H. O’Neill of Public and Environmental Affairs.

Cô có hơn 20 năm kinh nghiệm về lãnh đạo, tư vấn và thực hiện các nghiên cứu với các tổ chức phi lợi nhuận và thiện nguyện dựa trên cộng đồng ở Hoa Kỳ, Đông Nam Á và Mỹ Latinh. Dana yêu thích nghiên cứu về thiện nguyện cộng đồng và đánh giá với tập trung đặc biệt vào sự bình đẳng và trải nghiệm của thành viên về các tổ chức phi lợi nhuận.

Dana mong muốn kết nối được giữa nghiên cứu và thực hành và đã xuất bản được các ấn phẩm cả về học thuật lẫn định hướng thực hành.