Hà Xuân Trừng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CỐ VẤN – CỐ VẤN CHIẾN LƯỢC VÀ VẬN HÀNH
Cố vấn Chính sách và Phát triển Kinh doanh, Tập đoàn OPV Thành viên
Hội đồng Quản trị, Everest Education

Ban Cố Vấn

Giới Thiệu Chung

Giáo sư trợ giảng, Chương trình MBA Maastricht tại Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh. Ông đã tham gia vào nhiều chương trình giáo dục kinh doanh và phi lợi nhuận tại Việt Nam từ năm 1995.

Giáo sư Trung có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và quản lý, bắt đầu từ những năm 1960 với tư cách là cán bộ của Ngân hàng Trung ương Việt Nam (miền Nam Việt Nam) và những năm 1970 là Thứ trưởng và sau đó là Bộ trưởng Bộ Tài chính (miền Nam Việt Nam), tiếp theo là các vị trí quản lý tại Mỹ và Việt Nam. Từ năm 1978 đến năm 1993, ông làm việc trong lĩnh vực kinh doanh tại Hoa Kỳ và trở về Việt Nam vào năm 1994, ông giữ chức vụ Cố vấn của Công ty Dược phẩm OPV cho đến năm 2019.

Giáo sư Trung đã tham gia giảng dạy và cố vấn cho một số chương trình giáo dục kinh doanh tại Việt Nam. Từ năm 2007, ông đã giảng dạy khóa học Chủ đề Liên quan đến Quốc gia trong Chương trình Thạc sĩ Điều hành của Trường Quản lý Maastricht (Hà Lan) tại Đại học Công nghệ, TP.HCM.