Mark Sidel

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CỐ VẤN – CỐ VẤN LUẬT PHÁP VÀ CHƯƠNG TRÌNH
Giáo sư Doyle-Bascom về Luật và Công vụ,
Cố vấn của trường Đại học Wisconsin-Madison, CIDA

Ban Cố Vấn

Giới Thiệu Chung

Giáo sư Doyle-Bascom về Luật và Công vụ của trường Đại học Wisconsin-Madison. Cố vấn tại châu Á, International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

Giáo sư Sidel là Giáo sư Doyle-Bascom về Luật và Công vụ của trường Đại học Wisconsin, chuyên ngành phi lợi nhuận, thiện nguyện và các thiết chế xã hội dân sự. Ông quản lý chương trình Ford Foundation ở Việt Nam vào những năm 1990 cũng như tại các khu vực Bắc Kinh, Bangkok và New Delhi.

Ông đã viết nhiều về quy định phi lợi nhuận, luật Việt Nam, luật so sánh ở châu Á, và các chủ đề liên quan cũng như tham khảo ý kiến của các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các quỹ và các tổ chức khác. Further information and publications are at https://secure.law.wisc.edu/profiles/sidel.