Nguyễn Bích Loan

Quản Lý Chất Lượng Chương Trình

từ tháng 8.2020

Giới Thiệu Chung

Loan có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển. Bạn có cơ hội đi đến những vùng xâu và khó khăn nhất ở Việt Nam và được lĩnh hội những bài học đầu tiên về tình trạng và thống khổ của đời sống người dân.

Trong 1 thập niên qua, bạn đã làm việc cùng các đối tượng trẻ em và gia đình trên nhiều vấn đề. Từ năm 2013 đến 2015, Loan tiếp tục theo đuổi con đường học vấn và xây dựng kinh nghiệm với ngành công tác xã hội. Loan tham gia vào Trung tâm LIN từ tháng 8/2020 và không ngừng củng cố kinh nghiệm trong lĩnh vực phi lợi nhuận ở Việt Nam. Cho đến nay, có 2 điều này vẫn gây cho Loan sự hứng thú và yêu thích nhiều nhất, chính là “dịch chuyển” để làm phong phú hiểu biết về cuộc sống xung quanh mình, và kiến thức về lịch sử.