Tài liệu chung

Nghiên cứu

Xây dựng chương trình từ thiện phát triển vì cộng đồng tại Việt Nam, Dana Doan (Tiếng Việt, tháng 2/2017)

Khảo sát tổ chức NPO đối tác năm 2016_Biểu đồ, Trung tâm LIN thực hiện (Tiếng Việt, tháng 2/2017)

Khảo sát tổ chức NPO đối tác năm 2016, Trung tâm LIN thực hiện (Tiếng Việt, tháng 2/2017)

Tóm tắt nghiên cứu: Xây dựng chương trình từ thiện vì cộng đồng ở Việt Nam Dana Đoàn thực hiện (Tiếng Việt, tháng 11/2016)

Khảo sát thường niên về NPO 2014, Trung tâm LIN thực hiện (Tiếng Anh, tháng 12/2014)

Nghiên cứu về thái độ từ thiện ở Việt Nam, CIMIGO thực hiện (Tiếng Anh,tháng 7/2012)

Nghiên cứu về giới, Trung tâm LIN thực hiện (Tiếng Anh,tháng 8/2012)

Nghiên cứu vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong việc tiếp cận tư pháp (Tiếng Việt, tháng 5/2012)

2011 LIN Assessment of NPO Readiness for Skilled Volunteers  (Tiếng Anh, tháng 12/2011)

Từ thiện trong doanh nghiệp tại TP.HCM (Tiếng Anh, tháng 11/2009)

Hoạt động từ thiện của doanh nghiệp tại TP. HCM (Tiếng Việt, tháng 11/2009)

Thông cáo báo chí về báo cáo nghiên cứu từ thiện doanh nghiệp (Tiếng Việt, tháng 12/2009)

Related Posts