Tài liệu hội thảo

Đánh giá chương trình

Tài liệu

Đường dẫn

Truyền thông

Tài liệu

Đường dẫn

Quản lý tài chính

Tài liệu

Tập huấn Quản lý tài chính và Kiểm toán

Quản lý Kế toán và Tài chính

Đường dẫn

Lập kế hoạch hàng năm

Tài lệu

Lên kế hoạch hoạt động

Lên kế hoạch cho thảm họa

Lên kế hoạch kế nhiệm

Đường dẫn

Phát triển cộng đồng

1. TẬP HUẤN TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG VÀ ĐÁNH GIÁ NHU CẦU 4&5/6/2016

 

2. TẬP HUẤN XÂY DỰNG KHUNG LOGIC 6&7/6/2015

 

3. Chuỗi Cà phê sáng phi lợi nhuận về Phát Triển Cộng Đồng 

Related Posts