Các Vị trí Tuyển dụng: 

Tư vấn viên cho Chương trình Xây dựng năng lực về gây quỹ cho các tổ chức Phi lợi nhuận địa phương: Bản mô tả công việc